Сряда, 31 Октомври 2012 11:00    Array Печат Array
Констатираха 1086 трудови нарушения за месец
Новини - Сливен
 За периода от 26 септември до 30 октомври Дирекция „Инспекция по труда" Сливен, Отдел Сливен и Отдел Ямбол е реализирала 274 проверки в изпълнение на един от приоритетите в контролната дейност, а именно – контрол върху законността на трудовите правоотношения, заплащането на труда и работното време. 19 от проверките са реализирани съвместно с представители на други контролни органи.
Констатирани са общо 1086 нарушения, като голяма част от тях се отнасят до констатирани нарушения по безопасността. Установен е 1 случай на наемане на работа без учредено трудово правоотношение, за което е съставен акт за административно нарушение и 2 случая на допускане на работник или служител до работа, преди да му бъде предоставена справка за заверен трудов договор в ТД на НАП. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави необходимите документи.
За констатираните нарушения са дадени 1041 задължителни за изпълнение предписания на работодателите. Съставени са 55 акта за установени административни нарушения.
Поради пряко застрашаване на здравето и безопасността на работещите е предприета мярката спиране от експлоатация на 7 машини, съоръжения и участъци. Отстранени са от работа 7 работника – заварчици, които са без необходимата квалификационна група по електробезопасност.
През оказания период в Дирекция „Инспекция по труда" Сливен не са постъпвали искания за издаване на разрешителни за работа на непълнолетни лица. През оказания период са постъпили 58 искания и сигнали от граждани.
През периода от 1 октомври до 30 ноември 2012 г. се провежда Европейска кампания за инспектирането на психосоциалните фактори на работната среда. Проверките са съсредоточени в отрасли:хуманно здравеопазване и медико – социални грижи и транспорт.
Обхватът на кампанията е: Оценка на психосоциалните рискове. Стресът на работното място е често посочван като основен проблем на работодателите, работещи в сферата на здравеопазването или социалните услуги. Професиите в областта на медицинските и социалните грижи и транспорта, са свързани с носене на отговорност за други хора. Целта на кампанията е, чрез инспектиране да се обърне специално внимание на психосоциалните рискове в работната среда. Проверките целят, както постигане на по-качествено оценяване на психосоциалния риск, така и провеждане на разговори с работодатели и работещи по време на проверките Работодателят би следвало да изследва психисоциалните фактори на работната среда и да оцени и документира всеки установен риск. Следва да бъдат оценени източниците на риск, свързани с работното място. До момента са проверени 20 обекта от гореспосочените отрасли. Проверките се провеждат тематично, т.е. изискват се документи, свързани с оценката на риска и предприетите мерки, относно съществуващия риск на работното място.

На база на преценката и оценката на риска, е възможно да се прецени кои рискове са най-значими. Някои рискове могат да бъдат избегнати с предприемането на конкретни мерки от работодателя, който познава най - добре процеса на работа. Други рискове са трудни за избягване, но може да се въздейства върху степента на риска и тежестта на вредата от него. Способността да се справяш със ситуацията е важна част от цялостния процес при стреса.

Проверките до момента са приключили с издаване на индивидуален административен акт, в който са дадени задължителни предписания със съответните срокове за изпълнение.