Четвъртък, 15 Ноември 2012 19:23    Array Печат Array
Обявиха процедури за изграждане на центрове от семеен тип
Новини - Сливен
 Община Сливен обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен във връзка с изпълнението на Договор за БФП BG161РО001/1.1-12/2011/026, финансиран от Оперативна  програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 с три обособени позиции:

Обособена позиция/Лот 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Дружба";

Обособена позиция/Лот 2: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Ново село";

Обособена позиция/Лот 3: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Сини камъни".

Общинската администрация обяви и две публични покани – за провеждането на обучение на учители, директори и педагогически съветници за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български, по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен" и за доставка на автомобил с висока проходимост за Общинското предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси".

Повече информация за процедурите достъпна на страницата на община Сливен, рубрика Профил на купувача.

Пресцентър на общината